Stationery Tape

เทปอื่นๆ

         

      

    

   

  

 

                    เพื่อตอบสนองความต้องการและความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันเรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้เราจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของเราและขยายบริการไปสู่ตลาดอื่น ๆ